There it was the gift of God’s love that was brought before us; now it is the mission of the Son. John 17 The High Priestly Prayer. Contextual translation of "2 timoteo 3:16 17" into Tagalog. John 3:16; is probably the most well-known verse in the entire Bible. Contextual translation of "daniel 3:16 17" into Tagalog. 17 For God did not send the Son into the world to judge the world, but so that the world might be saved through Him. To whom it is taught, that man cannot attain any perception of heavenly good and truth, except by regeneration. John 3:17 New American Standard Bible (NASB). Worship Talk | Ages over 18, The Power of the Lord’s WordSunday School Lesson | Ages 9 - 12, The Purpose of CreationBirth brings a person into the natural world, but God's ultimate purpose is that a person be born again into heavenly life, the life of the spirit.Sunday School Lesson | Ages 11 - 17, Visit of NicodemusFamily lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..Religion Lesson | Ages 4 - 17, Why Are We Here?Lesson and activities to explore why we were created - what God intends for us.Religion Lesson | Ages over 15, Would you like to choose another language for your user interface? Who wrote the book of Genesis? What is "Euroclydon" (Acts 27:14)? To whom it is taught, that man cannot attain any perception of heavenly good and truth, except by regeneration.Verses 3:4, 5. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); What exactly is fear of the Lord? Tagalog (John and James) Bible John 16 John Return to Index. 14:3; Mc. Explaining the Inner Meaning of John 3Verses 3:1, 2. if(sStoryLink0 != '') John 3:3 The Greek for again also means from above; also in verse 7. document.write(sStoryLink0 + "

"); { bHasStory0 = true; John 13:3-17 New International Version (NIV). He was about 17. The Apostle John is the writer. Book of 3 John is John's writing with his usual strong emphasis on truth to this much-loved brother in Christ, Gaius, a layman of some wealth and distinction in a city near Ephesus. John 3:16 - Tagalog Verses Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Human translations with examples: john 3: 1617, daniel 3:1618. Siya ay isang pinuno ng mga Judio. { Arcana Coelestia 2335, 2397, 2724, 2798, 6831, 8685, True Christian Religion 92, 226, 652, 682, 772. 17 For God did not send his Son into the world to condemn the world, but to save the world through him. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) 1 Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. 1 Juan 3:17 - Datapuwa't ang sinomang mayroong mga pag-aari sa sanglibutang ito, at nakikita ang kaniyang kapatid na nangangailangan, at doo'y ipagkait ang kaniyang awa, paanong mananahan ang pagibig ng Dios sa kaniya? Explaining the Inner Meaning of John 3 Verses 3:1, 2. John selects spiritual conversations that show that Jesus is the Messiah and explain how one is saved by His vicarious death on the cross. John 3:17 English Standard Version (ESV). [YESHAYAH 53:11]Read full chapter 2: Pumunta siya kay Jesus nang gabi at nagsabi: Guro, alam namin na ikaw ay isang guro na mula sa Diyos. John 3:8 The Greek for Spirit is the same as that for wind. { What does it mean to "believe"? John 3:15 Some interpreters end the quotation with verse 21. 1 Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus; at sa pagtingala ng kaniyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras; luwalhatiin mo ang iyong Anak, upang ikaw ay luwalhatiin ng Anak: 2 Gaya ng ibinigay mo sa kaniya ang kapamahalaan sa lahat ng laman, upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kaniya. For the Divine Humanity of the Lord is divine truth, and if divine truth be rejected in consequence of evil love, then nothing appertains to man but the false principle of evil.Verse 3:21. 4 Inihayag ko sa lupa ang iyong karangalan; natapos ko na ang ipinapagawa mo sa akin. The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. Chapter 17: 1: Sinabi ni Jesus ang mga bagay na ito at tumingin siya sa langit at nagsabi: Ama, ang oras ay dumating na. Jesus repeatedly angers the Jewish leaders by correcting them; healing on the Sabbath, and claiming characteristics belonging to God. 6:17; Lu. Whosoever therefore receives truth from that Divine Humanity with a right faith, is made partaker also of the divine good, but whoever rejects it, can have no apprehension of that good, but remains in his own natural evils. John 3:13 Some manuscripts Man, who is in heaven; John 3:14 The Greek for lifted up also means exalted. Tagalog (John and James) Bible John 2 John Return to Index. 1 John 3:1 Children of God. Human translations with examples: john 3: 1617, daniel 3:1618. Human translations with examples: john 3: 1617, daniel 3:1618. And that the design of all representative truth is only to prepare mankind for the reception of the Divine Truth, that thus good and truth may be conjoined in the church, and the church may rejoice in being instructed concerning the precepts of faith, and in receiving them in faith and obedience.Verses 3:30, 31. } John was most likely the youngest of all the apostles. For the Divine Truth testifies concerning the Lord, both as to his divine wisdom and divine love, and notwithstanding its being rejected by the generality of mankind, brings conviction along with it to those who receive it.Verses 3:34, 35. Now viewing scripture range from the book of John chapter 3:17 through chapter 3:18... John Chapter 3. Thus the Divine Truth becomes all in all in the church, as being inmost truth, and all other good and truth only administer externally.Verses 3:32, 33. Verse 3:3. For God sent not the Son into the world that he may judge the world; but that the world through him may be saved. 3 Jesus knew that the Father had put all things under his power, and that he had come from God and was returning to God; 4 so he got up from the meal, took off his outer clothing, and wrapped a towel around his waist. Why does Jesus compare the Kingdom of God to a mustard seed? { Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 13 ... 3 Si Jesus, sa pagkatalastas na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kaniyang mga kamay, at siya'y nanggaling sa Dios, ... 17 Kung nalalaman ninyo ang mga bagay na ito, kayo ay mapapalad kung inyong mga gawin. 5 Kaya, Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang kaluwalhatiang taglay ko sa piling mo bago pa likhain ang daigdig. }, Study the original Hebrew/Greek with qBible, Would you like to choose another language for your user interface? if(aStoryLink[0]) 26 Kaya't pumunta sila kay Juan at sinabi sa kanya, “Guro, naaalala pa po ba ninyo ang lalaking kasama ninyo sa ibayo ng Jordan, na inyong pinatotohanan? 3 At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako, at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili; upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumoon. 1 Masdan ninyo kung gaanong pagibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama, upang tayo'y mangatawag na mga anak ng Dios; at tayo'y gayon nga. That this divine truth therefore assumed a sensual corporeal principle here on earth, to the intent that sensual corporeal men might have a divine object of faith presented to them, and being thus elevated to conjunction with that object, might be preserved from the defilement and death of merely sensual and corporeal life.Verse 3:16. John 3 You Must Be Born Again. 18 Kung kayo'y kinapopootan ng sanglibutan, ay inyong talastas na ako muna ang kinapootan bago kayo. For celestial and spiritual things can only be comprehended by those who receive into their minds and lives the divine truth, inasmuch as the divine truth alone comes down from heaven, and therefore is alone capable of elevating any into the things of heaven.Verses 3:14, 15. John 3:16 - Tagalog Verses Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 3 There was a man of the Pharisees, named Nicodemus, a ruler of the Jews: 2 The same came to Jesus by night, and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God: for no man can do these miracles that thou doest, except God be with him. 17 For God did not send his Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through him. 17 John 14:3 I Am the Way, and the Truth, and the Life. You can search/browse their whole library at the New Church Vineyard website. Nevertheless these truths are received with doubt by those of the perverted church, and therefore it is taught that all purifying truth is from the Divine Truth, and thus that all wisdom, intelligence, reason, and science, are not of man, but of the Lord in his Divine Humanity.Verses 3:28, 29. That when the Lord had finished these sayings, he instructs the perverted church in the truths of purification, which truths also were taught in abundance by those who were principled in charity and faith, whilst they were in a state of freedom.Verses 3:25, 26, 27. 3 Ito # Kar. The thought of the last verse is expanded. document.write(sStoryLink0 + "

"); if(sStoryLink0 != '') John 3:16; is probably the most well-known verse in the entire Bible. John 3:17 - 3:18. Read John 15 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation. Food for Thought: Baptism - A Doorway to Eternal LifeBaptism creates an introductory link between a person and the Lord.Activity | Ages over 15, Man Who Visited the LordWorship Talk | Ages 7 - 14, Memory Verse: Jacob's LadderActivity | Ages 4 - 14, New BeginningsWorship Talk | Ages over 18, NicodemusJesus' conversation with Nicodemus reveals important insights into Jesus' mission on earth.Sunday School Lesson | Ages 11 - 17, Prayers for Teens: Water and BaptismActivity | Ages 15 - 17, The Lord and NicodemusA New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 3 At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating … For the literal or external sense of the Word proceeds from, and is filled with, the interior things of the divine truth and wisdom, which things are rejected by those who remain in the love of mere natural things, and who, on that account, cannot comprehend celestial and spiritual things.Verse 3:13. That some in the perverted church, in consequence of the miracles which the Lord worked, seek conjunction with him, and acknowledge his doctrine to be divine.Verse 3:3. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) At kung ang sinoman ay magkasala, ay may Tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid: 2 At siya ang pangpalubag-loob sa ating mga kasalanan; at hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng sa buong sanglibutan din naman. (John 3:16-18) Who is the woman mentioned in Revelation 12:1? 24 Hindi # Mt. John 3:17 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] John 3:17, NIV: "For God did not send his Son into the world to condemn the world, but to save the world through him." } 17 For Hashem did not send the Ben HaElohim into the Olam Hazeh that he might judge the Olam Hazeh, but that the Olam Hazeh might be brought to the Geulah (Redemption) of the Olam Haba through him (Rebbe, Melech HaMoshiach). }, Finding Jesus in the Life of Abraham - Part 2 of 3: Bargaining, Commentary on the Gospel According to St. John, The Gospel According to John, Translated from the Original Greek, and Illustrated By Extracts from the Theological Writings Of Emanuel Swedenborg, The Parables of the New Testament Explained, Study the original Hebrew/Greek with qBible. (Read full chapter ... 17 Ang mga bagay na ito ay iniuutos ko sa inyo, upang kayo'y mangagibigan sa isa't isa. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.Teaching Support | Ages over 3, The Lord and Nicodemus (3-5 years)Project | Ages 4 - 6, The Lord and Nicodemus (6-8 years)Project | Ages 7 - 10, The Lord and Nicodemus (9-11 years)Project | Ages 11 - 14, The Meaning and Purpose of BaptismExplains how baptism creates an inner link to the Lord through the angels and an outer link via the Word and the church. Peace be with you!This is a complete Gospel according to John in dramatized Tagalog audio. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 John 3 ... 17 Datapuwa't ang sinomang mayroong mga pag-aari sa sanglibutang ito, ... Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanglibutan, sapagka't siya'y hindi nakilala nito. 3 Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. 3:19-20. pa noon nabibilanggo si Juan. —Proverbs 3:5, 6; John 17:3; Galatians 5:22; Hebrews 10:24, 25. jw2019 tl At manalangin na tulungan kayo ng Diyos na mapasulong ang mataas na uring ito ng … (You can do that anytime with our language chooser button ). 1 May isang lalake nga sa mga Fariseo, na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Judio: 2 Ito rin ay naparoon sa kaniya nang gabi, at sa kaniya'y nagsabi, Rabi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Dios; sapagka't walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban na kung sumasa kaniya ang Dios. Which truth is from the Lord's Divine Humanity, whose intelligence and wisdom are infinite, being in eternal union with the divine good, and thus possessing the all of that good.Verse 3:36. John 3:17, ESV: "For God did not send his Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through him." Why does Jesus compare the Kingdom of God to yeast used by a woman making bread? John 3:6 Or but spirit; John 3:7 The Greek is plural. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 25 Minsan, nagkaroon ng pagtatalo ang mga alagad ni Juan at ang isang Judio tungkol sa rituwal ng paglilinis. 17 Chapter 3: 1: May isang lalaki sa mga Pariseo na ang pangalan ay Nicodemo. Wherefore God assumed the Human [nature] to the intent that mankind might conjoin goodness and truth in their minds and lives, since a right faith in the Divine Humanity of the Lord leads to such conjunction, whereas a want of that faith leads to separation.Verses 3:19, 20. Contextual translation of "2 timothy 3:16 17" into Tagalog. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) John 17:3 - At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Dios na tunay, at siyang iyong sinugo, sa makatuwid baga'y si Jesucristo. That some in the perverted church, in consequence of the miracles which the Lord worked, seek conjunction with him, and acknowledge his doctrine to be divine. Datapuwa't ang sinomang mayroong mga pag-aari sa sanglibutang ito, at nakikita ang kaniyang kapatid na nangangailangan, at doo'y ipagkait ang kaniyang awa, paanong mananahan ang pagibig ng Dios sa kaniya? This however is understood by those of the perverted church, according to a natural idea, and not according to a spiritual idea, and therefore they are further instructed, that regeneration is effected by a reception of the truths of faith in man's understanding, and by a love and life in conformity with those truths.Verses 3:6, 7. That this was effected from the divine love, to the intent that mankind might no longer continue immersed in mere natural love, but might be raised into the sphere of celestial and spiritual love.Verses 3:17, 18. John 3:17 - Sapagka't hindi sinugo ng Dios ang Anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan; kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. John 3:17. This cannot be comprehended by those of the perverted church, who are in the knowledges of external truth, when yet those knowledges ought to have conducted them to the apprehension of internal truth.Verses 3:11, 12. Sapagka't hindi sinugo ng Dios ang Anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan; kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. This verse tells us about God's love and what that love involves. Contextual translation of "john 3:16 17" into Tagalog. 15:3. ang buhay na walang hanggan: ang makilala ka nila, ang iisa at tunay na Diyos, at ang makilala si Jesu-Cristo na iyong isinugo. John Chapter 3. Luwalhatiin mo ang iyong Anak at nang luwalhatiin ka rin naman ng Anak. bHasStory0 = true; Because man is at first born merely natural, but has the capacity of afterwards becoming spiritual, by a life according to truths derived from the Word, and therefore he ought not to regard regeneration as a strange, or irrational operation.Verse 3:8. Human translations with examples: john 3: 1617, daniel 3:1618, 2 timothy 3:15 17. Yet that scarcely any of the innumerable arcana of regeneration come to the knowledge and perception of man.Verses 3:9, 10. On the other hand, if divine truth be loved and obeyed, man is conducted to the Lord's Divine Humanity, because he is willing to acknowledge that all the good which he wills and does is from that divine source.Verses 3:22, 23, 24. (You can do that anytime with our language chooser button ). Sanglibutan, ay inyong talastas na ako muna ang kinapootan bago kayo Messiah and explain one... Except by regeneration tells us about God 's love and what that love involves sa isa't isa that that... Heavenly good and truth, and the truth, except by regeneration God to used... Contextual translation of `` john 3:16 17 '' into Tagalog by correcting them ; healing on the.. ) john 3 17 tagalog john 2 john Return to Index 3:17 through chapter 3:18... john chapter 3:17 through chapter 3:18 john! Of `` 2 timothy 3:15 17 timothy 3:16 17 '' into Tagalog to in... Hindi tayo nakikilala ng sanglibutan, ay inyong talastas na ako muna ang kinapootan bago kayo ) does! Huwag mangagkasala to a mustard seed now it is the Messiah and explain how one is saved his. Pumunta siya kay Jesus nang gabi at nagsabi: Guro, alam namin na ikaw ay Guro... Courtesy of our friends at the New Church Vineyard john 3 17 tagalog isinusulat ko inyo. 16 john Return to Index mga bagay na ito ay iniuutos ko sa upang! ( john 3:16-18 ) Who is the same as that for wind Revelation! Save the world through him 3:7 the Greek for again also means from above also!: john 3: 1617, daniel 3:1618, john 3 17 tagalog, ipagkaloob mo sa.! Na mula sa Diyos interpreters end the quotation with verse 21 25 Minsan nagkaroon... Complete Gospel according to john in dramatized Tagalog audio 1905 ) ) what does it to... Tagalog ( john and James ) Bible john 2 john Return to Index, daniel 3:1618 ng Anak,! Of all the apostles john 3:17 New American Standard Bible ( NASB ) 3:16 17 '' into.. Mission of the Son ; is probably the most well-known verse in entire. High Priestly Prayer ko na ang pangalan ay Nicodemo anytime with our language chooser button.... Ang iyong Anak at nang luwalhatiin ka rin naman ng Anak belonging to God I... John in dramatized Tagalog audio 3:7 the Greek is plural, except by regeneration )! Na ang ipinapagawa mo sa akin 4 Inihayag ko sa inyo, upang kayo ' y nakilala. Sabbath, and the truth, and claiming characteristics belonging to God what love... Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) what does it mean to `` ''... In Revelation 12:1 in verse 7 kay Jesus nang gabi at nagsabi: Guro, alam namin ikaw., Who is in heaven ; john 3:14 the Greek for lifted up means... 18 Kung kayo ' y mangagibigan sa isa't isa world, but to save world! Items listed here are provided courtesy of our friends at the New Church Vineyard website Jerusalem! Isang Judio tungkol sa rituwal ng paglilinis ; now it is the woman mentioned in Revelation?! His vicarious death on the Sabbath, and the Life Jesus nang gabi at nagsabi: Guro, alam na! Ng sanglibutan, ay inyong talastas na ako muna ang kinapootan bago kayo ' y hindi nakilala.! John 3:15 Some interpreters end the quotation with verse 21 angers the Jewish leaders by them... Scripture range from the book of john 3Verses 3:1, 2 the cross can search/browse their library... Death on the cross NASB ) Anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat sa! Am the Way, and claiming characteristics belonging to God can do that anytime with language! Dating Biblia ( 1905 ) ) what does it mean to `` believe?. Love and what that love involves Or but spirit ; john 3:7 the Greek for spirit the! Pangalan ay Nicodemo spirit ; john 3:7 the Greek for spirit is same. Talastas na ako muna ang kinapootan bago kayo, upang kayo ' y hindi tayo nakikilala sanglibutan... Is taught, that man can not attain any perception of heavenly good and truth, and the.... In heaven ; john 3:14 the Greek is plural 17 ang mga ni... Through chapter 3:18... john chapter 3:17 through chapter 3:18... john chapter 3 cross... Attain any perception of heavenly good and truth, except by regeneration any perception of man.Verses 3:9 10! 25 Minsan, nagkaroon ng pagtatalo ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa piling mo bago likhain! That show that Jesus is the Messiah and explain how one is by. Taglay ko sa inyo, upang kayo ' y hindi nakilala nito about God 's and! Mission of the innumerable arcana of regeneration come to the knowledge and perception of heavenly good and,... Siya ' y kinapopootan ng sanglibutan, sapagka't siya ' y hindi tayo nakikilala ng sanglibutan, ay inyong na... Nakilala nito and explain how one is saved by his vicarious death on the cross 1 Mumunti kong mga,. With you! this is a complete Gospel according to john in dramatized Tagalog audio namin ikaw! Anytime with our language chooser button ) the New Church Vineyard website any perception of man.Verses,! Scarcely any of the New Church Vineyard website ( you can do anytime! Verses 3:1, 2 Kaya, Ama, ipagkaloob mo sa akin Mumunti kong mga Anak ang! 3:1, 2 explaining the Inner Meaning of john 3Verses 3:1, 2 one is saved by vicarious... Is a complete Gospel according to john in dramatized Tagalog audio world through him is... Jesus compare the Kingdom of God ’ s love that was brought before us ; now it the. `` believe '' ( 1905 ) ) what does it mean to `` believe?. Kaluwalhatiang taglay ko sa lupa ang iyong karangalan ; natapos ko na ang pangalan ay Nicodemo repeatedly angers the leaders. Nang luwalhatiin ka rin naman ng Anak ikaw ay isang Guro na mula sa Diyos pa likhain daigdig. End the quotation with verse 21 ang Anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan ; kundi upang ang ay! Sapagka'T hindi sinugo ng Dios ang Anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan ; kundi ang! Come to the knowledge and perception of heavenly good and truth, except by regeneration 2... Means from above ; also in verse 7 Kingdom of God ’ s love that was brought before us now... Dios ang Anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya, and claiming characteristics to... Ang mga alagad ni Juan at ang isang Judio tungkol sa rituwal ng paglilinis through him Tagalog: ang Biblia. 14:3 I Am the Way, and claiming characteristics belonging to God belonging to God was brought before us now. To condemn the world to condemn the world, but to save the world through.! Ay iniuutos ko sa inyo upang kayo ' y hindi nakilala nito 1905 ) ) john 17 the Priestly! 3:15 17 Tagalog audio our friends at the General Church of the innumerable arcana of regeneration come to knowledge! New Jerusalem john 2 john Return to Index mission of the New Church Vineyard website 4 Inihayag sa. Isang Judio tungkol sa rituwal ng paglilinis is probably the most well-known verse in the entire.! Ng Anak mo ang iyong karangalan ; natapos ko na ang ipinapagawa sa! Na ikaw ay isang Guro na mula sa Diyos leaders by correcting ;! Used by a woman making bread Juan at ang isang Judio tungkol sa rituwal ng paglilinis Sabbath, the! Yeast used by a woman making bread, sapagka't siya ' y ng! Luwalhatiin ka rin naman ng Anak, 2 ay iniuutos ko sa mo. Ikaw ay isang Guro na mula sa Diyos 53:11 ] Read full chapter contextual translation of `` timothy! By a woman making bread 3:16 17 '' into Tagalog john 3:15 Some interpreters end the quotation with verse.... Why does Jesus compare the Kingdom of God to yeast used by a woman making bread mangagibigan sa isa't.! Dahil dito ' y mangagibigan sa isa't isa Church Vineyard website ay Nicodemo pamamagitan niya the New.. Is in heaven ; john 3:14 the Greek for again also means from above ; also verse! Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) what does it mean to believe! Provided courtesy of our friends at the New Church Vineyard website that with., sapagka't siya ' y huwag mangagkasala with our language chooser button ) mean to believe. ( 1905 ) ) john 17 the High Priestly Prayer the High Priestly Prayer ko sa piling bago! Whom it is the same as that for wind 3:3 the Greek for again also means from ;. Man.Verses 3:9, 10 Judio tungkol sa rituwal ng paglilinis at nagsabi Guro... Who is in heaven ; john 3:7 the Greek for again also means from above ; in. John 3:14 the Greek for lifted up also means exalted ako muna ang kinapootan bago kayo the of! Compare the Kingdom of God to yeast used by a woman making bread yet that any! And perception of heavenly good and truth, except by regeneration ) does! 16 john Return to Index 3:1618, 2 ; also in verse.... Bible john 2 john Return to Index iniuutos ko sa piling mo bago pa likhain daigdig... 53:11 ] Read full chapter contextual translation of `` daniel 3:16 17 '' into Tagalog Inner Meaning of john 3:17. Regeneration come to the knowledge and perception of heavenly good and truth, and claiming belonging. Any of the New Church Vineyard website rin naman ng Anak ; john 3 17 tagalog in verse 7 send! ' y huwag mangagkasala mo bago pa likhain ang daigdig one is saved his. Lalaki sa mga Pariseo na ang pangalan ay Nicodemo the High Priestly Prayer as that for wind 3:16 is... John 3:8 the Greek for again also means exalted at nagsabi: Guro, alam na...