Search results for 'Romans 8:18' using the 'New American Standard Version'. 19 Sapagka't ang maningas na pagmimithi ng buong nilalang ay naghihintay ng pagkahayag ng mga anak ng Dios. 2 Sapagkat sa pakikipag-isa natin kay Cristo Jesus, pinalaya na tayo sa kapangyarihan # 8:2 kapangyarihan: sa literal, kautusan. { ang kapighatian, o ang kahapisan, o ang paguusig, o ang kagutum, o ang kahubaran, o ang panganib, o ang tabak? Romans 8:18-25 Understanding Christian Suffering is an introduction to the last section of Romans 8, Conquerors through Christ (Romans 8:26-39). 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Romans 8:18 For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. 30At yaong mga itinalaga niya, ay kaniyang tinawag naman: at ang mga tinawag ay inaring-ganap naman niya: at ang mga inaring-ganap ay niluwalhati din naman niya. Romans 8:18-23 - NIV: I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Footnotes. 32Siya, na hindi ipinagkait ang kaniyang sariling anak kundi ibinigay dahil sa ating lahat, bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 39Kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alin mang ibang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pagibig ng Dios, na nasa kay Cristo Jesus na Panginoon natin. Even the modern alphabet has been changed several times to incorporate foreign sounds from both Spanish and English. Sapagka't napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapatdapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. John Piper (Romans 8:28-30) This passages relates to God’s continued work in our life, resulting in his gracious gift of eternal life in his kingdom. 41:54. ROM 8:2 For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) KING JAMES VERSION (KJV) << – Joshua 22:5 - VERSE OF THE DAY - John 16:33 – >> if(sStoryLink0 != '') 20 For the creation was subjected to futility, not willingly, but … Scripture: Romans 8:12–18. 19Sapagka't ang maningas na pagmimithi ng buong nilalang ay naghihintay ng pagkahayag ng mga anak ng Dios. (translation: Tagalog: Ang … -- This Bible is now Public Domain. 33Sino ang magsasakdal ng anoman laban sa mga hirang ng Dios? 14Sapagka't ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Dios, ay sila ang mga anak ng Dios. Mga Romano 8:28 - At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Dios, sa makatuwid baga'y niyaong mga tinawag alinsunod sa kaniyang nasa. Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. 1 a In the beginning was b the Word, and c the Word was with God, and d the Word was God. Pamumuhay Ayon sa Espiritu. 24Sapagka't tayo'y iniligtas sa pagasa: datapuwa't ang pagasa na nakikita ay hindi pagasa: kaya't sino nga ang umaasa sa nakikita? 13Sapagka't kung mangabuhay kayo ng ayon sa laman, ay mangamamatay kayo; datapuwa't kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mangabubuhay kayo. A + A-Print Email. 18Sapagka't napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapatdapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. It is precisely for this reason Paul later moves on in Romans 8:26-39 and discusses God's great … Si Cristo Jesus na namatay, oo, yaong nabuhay na maguli sa mga patay na siyang nasa kanan ng Dios, na siya namang namamagitan dahil sa atin. Datapuwa't kung ang sinoma'y walang Espiritu ni Cristo, siya'y hindi sa kaniya. 3:5-6. sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin balang araw. The question … Romans 8 Life in the Spirit. The Word Became Flesh . 1 Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. Romans 8:18-39 Romans 9:1-13 Romans 10 Romans 11 Romans 12 Romans 13 Romans 14:13-15:6 Romans 15 Romans 16. HENRY ALFORD (1810-1871) The New Testament for English Readers Romans Commentary Recommended. document.write(sStoryLink0 + "

"); 12Kaya nga, mga kapatid, mga may utang tayo, hindi sa laman, upang mabuhay ayon sa laman: Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Romans 8:18-21. But the message today deals with the problem of pain. 37Hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito tayo'y higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyaong sa atin ay umibig. 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. 20 Nabigo # Gen. 3:17-19. ang sangnilikha, hindi dahil sa kagustuhan nito, kundi dahil itinulot iyon ng … 1 Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 1 Mga Taga-Roma 1 Tagalog: Ang Dating Biblia. Future Glory Romans 8. 18 For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in … James Rosscup writes that "This was the great work in the life of the versatile Dean of Canterbury. John Piper May 31, 2015 2K Shares Sermon. In a moment, I’m going to read it. 1:3 Tungkol sa kaniyang Anak, na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, . 15Sapagka't hindi ninyo muling tinanggap ang espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot; datapuwa't tinanggap ninyo ang espiritu ng pagkukupkop, na dahil dito'y sumisigaw tayo, Abba, Ama. 8 Kaya nga, wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Cristo Jesus. Apr 14, 2002. 20Sapagka't ang buong nilalang ay nasakop ng kawalang kabuluhan, hindi sa kaniyang kalooban, kundi dahil doon sa sumakop sa kaniya, sa pagasa Romans 8 ; ROM 8:1 There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Sunday School Lessons by ShareFaith.com Try 100% FREE Today: https://goo.gl/wWGrhHTry Sharefaith Kids Sunday School Lessons 100% FREE today! Written commentary on Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). 18 For I consider that the sufferings of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us. ng kasalanan at kamatayan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu na nagbibigay-buhay. 35Sino ang maghihiwalay sa atin sa pagibig ni Cristo? Tagalog had its own writing system based on an ancient script called the Baybayin that uses a syllabic alphabet, which the Spanish colonialists romanized. Tagalog Bible: Romans. 3 Sapagka't ang hindi magawa ng kautusan, na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Dios … Romans 8:18 Bible Tagalog Verses. And go to the heart of the book of Romans and find verse 18. (You can do that anytime with our language chooser button ). Romans 8 - NIV: Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus, because through Christ Jesus the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. Kung ang Dios ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Romans chapter 8 KJV (King James Version) 1 There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit.. 2 For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death.. 3 For what the law could not do, in that it was weak … We want to help you study the Bible, obey the Bible, and teach the Bible to others. Ang Dios ay ang umaaring-ganap; Romans 8:18-25 discusses the place suffering has in the lives of God's people. 31Ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? 36Gaya ng nasusulat, Dahil sa iyo kami'y pinapatay sa buong araw; Kami ay nabilang na parang mga tupa sa patayan. 27At ang nakasisiyasat ng mga puso'y nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu, sapagka't siya ang namamagitan dahil sa mga banal alinsunod sa kalooban ng Dios. This lab carefully traces the serious differences in order to cause us to look to Christ. 20 Sapagka't ang buong nilalang ay nasakop ng … 5 h The light shines in the … Romans is the most systematic and logical doctrinal book of the Apostle Paul. Beeson Divinity School, Samford University 6,239 views. 2 He was in the beginning with God. God Overall Designs Things for Our Good (Romans 8:28-30) is the second of three parts to the BFF Romans 8:26-39 Living Commentary: Conquerors through Christ mini series. } 2 Sa pamamagitan ng kautusan ng Espiritung nagbibigay-buhay dahil sa pakikiisa natin kay Cristo-Jesus, pinalaya na ako [] mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. 10At kung si Cristo ay nasa sa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan; datapuwa't ang espiritu ay buhay dahil sa katuwiran. 19 For the creation waits with eager longing for the revealing of the sons of God. 3 Ang Kautusan ay … 26At gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan: sapagka't hindi tayo marunong manalangin ng nararapat; nguni't ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi maisasaysay sa pananalita; Browse Sermons on Romans 8:18-21. An outcome of this production … Now, we have pain. 22Sapagka't nalalaman natin na ang buong nilalang ay humihibik at nagdaramdam na may kahirapan na kasama natin hanggang ngayon. Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. Also, notice the word therefore, which points the reader to the previous passage of Romans 7:21-25. Romans Children's Sermons for Romans 1 Romans 1:1-7 Hear the Call (Edstrom) Romans 1:16-17: 3:22b-28 It's Free (Edstrom) Children's Sermons for Romans 4 Romans 4:7-8 Be Happy (Edstrom) Romans 4:1-5, 13-17 Promise of Grace (Edstrom) Children's Sermons for Romans 5 Romans 5:1-11 The Right Fit (Edstrom) Romans … Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. In Romans 7 Paul describes his struggle against the sinful nature—a struggle that every believer experiences. 1:4 Na ipinahayag … 21Na ang buong nilalang naman ay magiging laya mula sa pagkaalipin ng kabulukan sa kalayaang maluwalhati ng mga anak ng Dios. bHasStory0 = true; The Bible often presents two ways for us to live. }, Study the original Hebrew/Greek with qBible, Would you like to choose another language for your user interface? For the creation waits in eager expectation for the children of God to be revealed. AMAZING explanation of Foreknew in the bible! The present world is characterized by suffering due to sin, but the future redemption of believers and the creation of the new heavens and new earth will free creation from the curse (Romans … We have therefore created a library of almost one thousand (and growing) inductive Bible studies, which are available for … Romans 8:18 “ Sapagka't napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapatdapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. In Romans 8:5–6, Paul describes two different lives, two different mindsets, and two different conditions. Mga Romano 8:18 - Sapagka't napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapatdapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. Commentary on Romans 8:26-39Conquerors through Christ Paul J. Bucknell. { Romans 8:18-26 English Standard Version (ESV) Future Glory. In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of … 29Sapagka't yaong mga nang una pa'y kaniyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kaniyang Anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid: 18 Sapagka't napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapatdapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. 28At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Dios, sa makatuwid baga'y niyaong mga tinawag alinsunod sa kaniyang nasa. 38Sapagka't ako'y naniniwalang lubos, na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, Read Alford's fascinating brief biography and Phil Johnson's related comments. 16Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu, na tayo'y mga anak ng Dios: 34Sino ang hahatol? 4 f In him was life, 1 and g the life was the light of men. 18 The Glory of the Groan, Romans 8:18-30 by Robert Smith Jr. - Duration: 41:54. 9Datapuwa't kayo'y wala sa laman kundi nasa sa Espiritu, kung gayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Dios. It was written to answer a specific problem but it is the most neutral of Paul's writings. In Romans 8:1 the apostle Paul speaks in the present tense, as evidenced by the word now. 1:2 Na kaniyang ipinangako nang una sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta sa mga banal na kasulatan, . The verse – Romans 8:28 – is quite clear and very powerful: God works for the good of those who love Him. Home » »Unlabelled » Romans 8:18 Bible Tagalog Verses. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 8 Mga Taga-Roma 8 Tagalog: Ang Dating Biblia. 25Datapuwa't kung nagsisiasa tayo sa hindi natin nakikita, kung magkagayo'y hinihintay nating may pagtitiis. 18 Para # Kar. The New Living Translation puts it this way: “And we know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to his purpose for them.” There is also a Bible Study Question page on these verses. 23At hindi lamang gayon, kundi pati naman tayo na mayroong mga pangunahing bunga ng Espiritu, sa makatuwid baga'y tayo nama'y nangagsisihibik din sa ating sarili, sa paghihintay ng pagkukupkop, na dili iba't, ang pagtubos sa ating katawan. The Spirit-Led Are the Sons of God. 1:1 Si Pablo na alipin ni Jesucristo, na tinawag na maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios, . Every believer in Christ possesses an inheritance that we will come into in the future—we will be honored with Christ (Romans 8.17). 11Nguni't kung ang Espiritu niyaong bumuhay na maguli kay Jesus ay tumira sa inyo, ang bumuhay na maguli kay Cristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan, sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu na tumitira sa inyo. 19 Sapagkat nanabik ang sangnilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Romans 8:18 King James Version (KJV). The whole chapter emphasizes the work of God in the believer’s life through his spirit (see verses 9,13, 27) and encourages believers to focus on the future hope of eternal life. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Find the book of Romans and find in my favorite book my favorite chapter in my favorite book, the eighth chapter of the book of Romans. 3 e All things were made through him, and without hi m was not any thing made that was made. R Ruin (Romans 1:17 – 3:20) – The utter sinfulness of humanity O Offer (Romans 3:21-31) – God’s offer of justification by grace M Model (Romans 4:1-25) – Abraham as a model for saving faith A Access (Romans 5:1-11) – The benefits of justification N New Adam (Romans 5:12-21) – We are children of two “Adams” S Struggle w/ Sin (Romans … 1 Kaya ngayon, hindi na hahatulan ng kaparusahan ang mga nakay Cristo Jesus. Scripture: Romans 8:13–17. 17At kung mga anak, ay mga tagapagmana nga; mga tagapagmana sa Dios, at mga kasamang tagapagmana ni Cristo; kung gayon nga makipagtiis tayo sa kaniya, upang tayo'y lumuwalhati namang kasama niya. Romans 8:10 Or you, your body is dead because of sin, yet your spirit is alive; Romans 8:11 Some manuscripts bodies through; Romans 8:15 The Greek word for adoption to sonship is a term referring to the full legal standing of an adopted male heir in Roman culture; also in verse 23.; Romans 8:15 Aramaic for father 3 Ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin …